Obchodné podmienky

Profit Reality, s.r.o., IČO 51795051 / DIČ: 2120848378 so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IBAN: SK3983300000002601509418, zastúpená: Peter Hatala a Ing. Marek Jokala, konatelia, e-mail: office@profitreality.sk (ďalej len „Sprostredkovateľ).


OBCHODNÉ PODMIENKY


Spoločnosť Profit Reality, s.r.o., je právnickou osobou, ktorá sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti venuje najmä sprostredkovaniu kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností. Za účelom neustáleho zlepšovania poskytovaných služieb prijala spoločnosť Profit Reality, s.r.o., tieto všeobecné obchodné podmienky, ktorými upravuje pravidlá činnosti spoločnosti pri sprostredkovaní kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľnosti tak, aby spoločnosť na základe pokynov klienta s vynaložením odbornej starostlivosti vykonávala  činnosť smerujúcu k dosiahnutiu maximálnej spokojnosti svojich klientov ako aj záujemcov o kúpu, predaj alebo prenájom nehnuteľností v ponuke spoločnosti. 


VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 1. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv a písomných dohôd s klientmi spoločnosti a tretími osobami (záujemcami). Všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú v danom obchodnom prípade výslovne zmenené alebo vylúčené.

 2. V prípade, ak všeobecné obchodné podmienky nebudú vytlačené, a priamo nebudú tvoriť súčasť zmlúv, budú uverejnené a voľné prístupné na webovom sídle spoločnosti.

 3. Predmetom všeobecných obchodných podmienok sú ponúkané realitné služby a produkty spoločnosti, úprava vzájomných vzťahov a odstúpenie od Dohody a stanovenie zodpovednosti za škodu. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami výslovne neupravené v tomto dokumente sa riadia ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka v platnom znení.


PREDMET ČINNOSTI A SYSTÉM PRÁCE


Spoločnosť poskytuje najmä nasledovné služby: 1. a) Oslovovanie, vyhľadávanie a priame kontaktovanie záujemcov o kúpu alebo predaj nehnuteľností.

 2. b) Zabezpečovanie inzercie pre súkromných inzerentov a firemných inzererntov na vlastných webových stránkach, vlastných realitných weboch ( realitných portálov ) a weboch tretích strán poskytujúcich služby inzercie. 

 3. c)Prevádzkovanie vlastných webových stránok za účelom informovania o realitnom a finančnom trhu, o dostupných produktoch a službách spoločnosti a jej obchodných partnerov. 

 4. d) Zabezpečuje dokumentáciu, ktorá bezprostredne súvisí s obchodným prípadom. Sú to najmä listy vlastníctva, výpisy z katastrálnej mapy, geometrické plány a podobné.

 5. e) Zabezpečuje vypracovanie príslušných zmlúv súvisiacich s obchodnými prípadmi.

 6. f) Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností.

 7. g) Sprostredkovanie finančného sprostredkovania, najmä úvery, poistenie, investície.

 8. h) Celková odmena, za poskytnutie služieb, respektíve plnenie záväzkov podľa Dohody so spoločnosťou, sa ďalej označuje len ako “Odmena”.

 9. i) Poskytnuté služby zahrnuté v odmene, ktoré sú pri každom jednom obchodnom prípade presne definované v Dohode so spoločnosťou.

 10. j) Náklady a poplatky, ktoré zvyčajne nie sú zahrnuté v odmene ako registračné poplatky na úradoch, poplatky za znalecké posudky k nehnuteľnosti, poplatky za výpisy listu vlastníctva a snímky z katastrálnej mapy, geometrické plány a iné doklady k spracovaniu zmlúv a právnych dokumentov hradí Klient/Záujemca, poplatky za zrýchlené konanie na katastrálnom úrade, pokiaľ to nie je inak definované v Dohode so spoločnosťou.


DOBA A ZÁNIK DOHODY 1. Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.

 2. Dohoda zaniká:

 3. Splnením účelu, na ktorý bola Dohoda uzatvorená

 4. Písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán

 5. Písomnou výpoveďou, doručenou druhej zmluvnej strane


ZMENA ZMLUVNÝCH DOKUMENTOV


Spoločnosť Profit Reality, s.r.o. si vyhradzuje právo na akúkoľvek jednostrannú zmenu obchodných podmienok, pričom táto zmena sa nedotkne Dohôd uzatvorených pred dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti zmenených obchodných podmienok.


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 1. Tieto obchodné podmienky boli prijaté dňa 01.01.2019, kedy nadobudli platnosť a účinnosť.

 2. Každá platne uzatvorená Dohoda sa riadi aktuálnymi obchodnými podmienkami.

 3. Každá aktualizácia alebo zmena obchodných podmienok bude zverejnená po jej doplnení na webovom sídle spoločnosti.

 4. Klient podpisom Dohody potvrdzuje, že mal možnosť oboznámiť sa s obsahom obchodných podmienok, že si ich pozorne prečítal, všetky ustanovenia sú mu jasné a zrozumiteľné, obchodným podmienkam v celom rozsahu porozumel, súhlasí s nimi, na dôkaz čoho pripojil k Dohode svoj vlastnoručný podpis.


V prípade otázok nás kontaktujte na čísle 0908469591, alebo emailom: office@profitreality.sk.


Tím Profit Reality s.r.o.