Reklamačný poriadok

Profit Reality, s.r.o., IČO 51795051 / DIČ: 2120848378 so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IBAN: SK3983300000002601509418, zastúpená: Peter Hatala a Ing. Marek Jokala, konatelia, e-mail: office@profitreality.sk (ďalej len „Sprostredkovateľ)


REKLAMAČNÝ PORIADOK


Reklamačný poriadok spol. Profit Reality, s.r.o., Karpatské Námestie 10/A, 831 06 Bratislava.


PREAMBULA 1. Reklamačný poriadok účelne upresňuje postup Záujemcu a Sprostredkovateľa v prípade, že napriek všetkému úsiliu Sprostredkovateľa o zachovanie vysokej kvality ponúkaných služieb, vznikne na strane Záujemcu oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za nedostatky a vady v poskytovaných službách.

 2. Reklamačný poriadok je vydaný v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov ako aj ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.


ČLÁNOK I VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na služby ponúkané a poskytované spoločnosťou Profit Reality, s.r.o., Karpatské Námestie 10/A, 831 06 Bratislava.

 2. Tento reklamačný poriadok je záväzný pre Sprostredkovateľa aj Záujemcu.

 3. Týmto reklamačným poriadkom Sprostredkovateľ informuje Záujemcu o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

 4. Momentom uzavretia zmluvy o poskytovaní služieb (napr. zmluvy o sprostredkovaní predaja nehnuteľností) Záujemca vyhlasuje, že bol oboznámený s týmto reklamačným poriadkom.


ČLÁNOK II UPLATNENIE REKLAMÁCIE 1. Záujemca je oprávnený uplatniť reklamáciu: - na kvalitu poskytovanej Služby, - na správnosť ceny vyúčtovanej za poskytovanú Službu, ak má dôvodnú pochybnosť, že faktúra za Službu nebola vystavená v súlade so zmluvou.

 2. Reklamáciu musí Záujemca uplatniť u Sprostredkovateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil chybu poskytovanej Služby alebo nesprávnosť vyúčtovanej sumy, najneskôr však do 30 dní, inak právo na reklamáciu zaniká.

 3. Reklamáciu podľa bodu 1 tohto článku môže Záujemca uplatniť buď písomne na adrese Sprostredkovateľa, alebo osobne v prevádzke Sprostredkovateľa.

 4. Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu, ak zníženie kvality Služby spôsobili a) okolnosti vylučujúce zodpovednosť, b) neodborné alebo neoprávnené zásahy Záujemcu do poskytovania Služieb ( nespolupráca Záujemcu pri obstaraní Služby, neplnenie si povinností Záujemcu vyplývajúcich mu zo zmluvy o poskytovaní Služby – Zmluvy o sprostredkovaní predaja, alebo prenájmu nehnuteľností a pod.) alebo iných tretích osôb, ktorým Záujemca umožnil vedome alebo nevedome, a to aj svojím nedbanlivostným konaním, takýto zásah c) ak Záujemca uplatnil reklamáciu po uplynutí 30 dní odo dňa, keď vadu, chybu alebo nesprávnosť vyúčtovania zistil.


ČLÁNOK III VYBAVENIE REKLAMÁCIE 1. Sprostredkovateľ prešetrí uplatnenú reklamáciu bez zbytočného odkladu po jej uplatnení a rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

 2. Reklamáciu môže Sprostredkovateľ uznať alebo zamietnuť.

 3. Pokiaľ Sprostredkovateľ zamietne reklamáciu, informuje o tom bezodkladne Záujemcu a uvedie dôvod zamietnutia.

 4. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Záujemca právo od zmluvy odstúpiť.

 5. Sprostredkovateľ je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru k nazretiu. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.


ČLÁNOK IV SPÔSOBY VYBAVENIA REKLAMÁCIE 1. Ak sa na poskytovanej Službe vyskytne chyba, ktorú možno odstrániť, má Záujemca právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Sprostredkovateľ je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje Sprostredkovateľ. Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby, alebo vady Služieb odstránením ktorých neutrpí kvalita a úžitkové vlastnosti Služby.

 2. Užívateľ má právo odstúpiť od uzavretej zmluvy: a) ak ponúkaná Služba vykazuje chybu, alebo vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Služba mohla riadne využívať ako Služba bez chyby či vady, b) ide síce o odstrániteľné chyby, avšak Záujemca nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby Službu riadne využívať; za opätovné vyskytnutie sa chyby sa považuje stav, ak sa rovnaká chyba vyskytne tretíkrát po jej najmenej dvoch predchádzajúcich odstráneniach, c) ide síce o odstrániteľné chyby, avšak Záujemca nemôže pre väčší počet chýb Službu riadne využívať; za väčší počet chýb sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, ktoré bránia riadnemu využívaniu Služby, d) Sprostredkovateľ nevybaví reklamáciu v 30-dňovej lehote (v tomto prípade sa má za to, že ide o neodstrániteľnú chybu).

 3. V prípadoch uvedených v bode 2 tohto článku sa môže Sprostredkovateľ so Záujemcom dohodnúť o vybavení reklamácie výmenou reklamovanej Služby za inú.

 4. Ak sa na ponúkanej službe objavia iné neodstrániteľné chyby (neodstrániteľné chyby, pri ktorej možno vec používať), má Záujemca právo na primeranú zľavu z ceny Služby.

 5. Pri vybavovaní reklamácie poskytnutím zľavy z účtovanej (fakturovanej) ceny sa prihliadne na charakter chyby, dobu jej trvania a možnosť ďalšieho využívania Služby. O výške poskytovanej zľavy rozhoduje konateľ Sprostredkovateľa.

 6. Sprostredkovateľ vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov: a) odstránením chyby poskytovanej služby, b) výmenou Služby za inú po predchádzajúcej dohode so Záujemcom, c) vrátením ceny zaplatenej za poskytovanú službu (pri odstúpení od zmluvy) d) vyplatením primeranej zľavy z ceny poskytovanej Služby, e) odôvodneným zamietnutím reklamácie.


ČLÁNOK V ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 1. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.1.2019.

 2. Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny a doplnenie tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.

 3. Reklamačný formulár je k dispozícii v každej prevádzke Sprotredkovateľa. Je možné ho zaslať na požiadanie emailom.


V prípade otázok nás kontaktujte na čísle 0908469591, alebo emailom: office@profitreality.sk.


Tím Profit Reality s.r.o.